IKC De Wielen

Medezeggenschapsraad

In de wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 (WMO 1992) is vastgelegd dat iedere school een MR moet hebben. IKC De Wielen heeft ook een MR. In het onderstaande wordt kort aangegeven wat de MR doet en waarvoor u de MR kunt inschakelen.
De MR van IKC De Wielen
 
De MR komt 8 à 10 keer per jaar bij elkaar. De vaste, jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn opgenomen in de jaarkalender van de MR en komen verspreid over het cursusjaar aan de orde. Te denken valt hierbij aan het onderwerp financiën, de groepsformatie, de schoolgids, het schoolplan, het mededelingenblad etc.
 
De agenda wordt aangevuld met onderwerpen die betrekking hebben op de stand van zaken in en om de school.
 
De MR controleert het beleid van de school en adviseert de directie. Hiermee kan de MR invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school.
 
Bevoegdheden van de MR 
De MR heeft adviesbevoegdheid. Dit houdt in, dat de directie serieus moet reageren op elk advies van de MR. Niet elk advies hoeft overgenomen te worden.
 
De MR heeft ook instemmingsrecht. Over onderwerpen waarop het instemmingsrecht van toepassing is, kan de directie geen besluiten nemen zonder de MR te raadplegen.
 
De MR probeert ouders en leerkrachten te betrekken bij de school en het schoolbeleid. De vergaderingen zijn openbaar, u bent dus van harte welkom. Onderdelen van de vergaderingen waar over personen wordt gesproken zijn niet openbaar. Op deze website worden de vergaderdata van de MR vermeld. Ook de agenda van de eerstkomende vergadering en het verslag van de laatstgehouden vergadering komen op de website. Mocht u de notulen of het jaarverslag willen inzien, dan kunt u contact opnemen met MRwielen@obsdewielen.nl. 
 
De MR bestaat uit 4 leden, 2 vertegenwoordigers van de ouders en 2 leerkrachten. De directeur is als informerend lid aan de MR verbonden.

​Het emailadres van de MR: MRwielen@obsdewielen.nl 

Samenstelling van de MR  

Oudergeleding
Brigitte van Roon - ouder van Jenniz groep 5
Pascalle Marijs - ouder van Nina groep 6 en Luuk groep 2

Personeelsgeleding
Carola de Reus
Anouk Helsemans 

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.