IKC De Wielen

Heeft u een klacht?

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand hierover een klacht wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien op onze website. Iemand die wil klagen kan dat het beste eerst kenbaar maken bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC). Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC.

De LKC biedt verschillende mogelijkheden om de klacht te behandelen en op te lossen. Een medewerker van Onderwijsgeschillen neemt contact op met de klager en het schoolbestuur of degene over wie is geklaagd en bespreekt dan welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen. Dit gesprek kan leiden tot interne klachtbehandeling door het schoolbestuur of de school, mediation of een formele procedure bij de Commissie. Meer informatie over de mogelijkheden en de procedure bij de LKC vindt u op www.onderwijsgeschillen.nl

Onderwijsgeschillen biedt ook mediation aan voordat er een officiële klacht bij de LKC is ingediend. U kunt dan tot een oplossing voor een (dreigend) conflict komen met behulp van een mediator van Onderwijsgeschillen en zo een formele procedure voorkomen. Om te bespreken of mediation tot de mogelijkheden behoort kunt u contact opnemen met de Mediationdesk van Onderwijsgeschillen. U kunt de Mediatondesk bereiken via telefoonnummer 030-2809590 of email mediation@onderwijsgeschillen.nl.

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Zwarte Woud 2 Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl. Op de website https://onderwijsgeschillen.nl/ is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.

Op onze school zijn schoolcontactpersonen aangesteld. De contactpersonen informeren de klager over de mogelijkheden die de klachtenregeling biedt. Als de klagende persoon een klacht wil indienen, verwijzen zij deze persoon naar de vertrouwenspersoon.

De schoolcontactpersoon is: Astrid Aarts​

Voor onze school is een externe vertrouwenspersoon aangesteld. Zij behandelt de klachten die via de schoolcontactpersonen binnenkomen. Haar naam is mevrouw drs. G. Ouwerhand-van der Horst, telefoonnummer 078-6412312

Klachten over de toelating tot de school van een kind met extra ondersteuningsbehoefte, het ontwikkelingsperspectief of verwijdering van een leerling, worden door de landelijke geschillencommissie Passend Onderwijs behandeld. Voor meer informatie zie www.onderwijsgeschillen.nl tabblad passend onderwijs.

Daarnaast is er een regeling, de zogenaamde klokkenluidersregeling voor het omgaan met het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. (Wet Huis voor klokkenluiders Art. 2 lid 1). Een klokkenluidersregeling beschrijft hoe werknemers en even​tueel andere belanghebbenden een misstand met een maatschappelijk belang kunnen melden, welke rechtsbescherming zij krijgen, en hoe de organisatie met de melding moet omgaan. De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden worden van de Klachtenregeling en regelingen ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie. Deze regeling is terug te vinden op de website opops.nl
 

De klachtenprocedure vindt u via deze link

Integriteitscode
De integriteitscode van OPOPS is bedoeld voor iedereen die binnen en buiten de gebouwen van OPOPS werkzaam is, dan wel werkzaamheden verricht en geeft aan hoe wij met elkaar en anderen - leerlingen, ouders, externen - om willen gaan. De code biedt een kader bij het interpreteren, beoordelen en afwegen van wel of niet aanvaardbaar gedrag.

U kunt de integriteitscode lezen via deze link.

Informatie nieuwe ouders

De keuze voor kinderopvang, peuterspeelzaal of basisonderwijs is een spannende keuze voor ouders. Wij vinden het belangrijk om daar vanaf het eerste contact samen met u goed over te praten. U wilt het beste voor uw kind! De samenwerking tussen ouders en leidsters en leerkrachten kunnen we vanaf het begin samen opbouwen. Daarom willen we juist die beginfase zo zorgvuldig mogelijk vormgeven.